CEKOMAT

Centrum nowych technologii komputerowych w metalurgii i inżynierii materiałowej

Konferencja KomPlasTech 2010

opublikowano 2009-11-11

10 stycznia 2010 rozpocznie si? konferencja KomPlasTech. Konferencja organizowana jest ju? po raz 17., tym razem w Bia?ce Tatrza?skiej. Tematyka konferencji obejmowa?a b?dzie m.in.:

  • Nowoczesne narz?dzia informatyczne w zastosowaniu do modelowania, sterowania i zarz?dzania procesami przetwórstwa metali.
  • Symulacja procesów odlewania, nagrzewania wsadu, obróbki cieplnej, obróbki cieplno-chemicznej.
  • Symulacja procesów przetwórstwa metali z uwzgl?dnieniem zjawisk termomechanicznych, rozwoju mikrostruktury i przewidywania w?asno?ci wyrobów.
  • Wspomagane komputerowo projektowanie narz?dzi i technologii w przetwórstwie metali, w tym zastosowania systemów CAD/CAM/CAE.
  • Zastosowania sztucznej inteligencji w metalurgii i in?ynierii materia?owej.
  • Zastosowania technik optymalizacyjnych do projektowania procesów i technologii.
  • Prezentacja programów do symulacji procesów przetwórstwa metali i tworzenia nowoczesnych baz danych dla systemów ekspertowych.

(wi?cej)

Seminarium VIF-CA

opublikowano 2006-11-17

Dnia 9 czerwca 2005 odby?o si? seminarium w ramach projektu europejskiego VIF-CA (Virtual Intelligent Forging Coordination Action). G?ównym organizatorem spotkania by?? Instytut Metalurgii ?elaza (jednostka uczestnicz?ca w projekcie VIF-CA). Natomiast wspó?organizatorem by?o Centrum Doskona?o?ci CEKOMAT. Na seminarium go?cilismy 44 osoby zarówno z Polski jak i z zagranicy m.in. Niemcy, Czechy, Anglia, Holandia.

(wi?cej)